friendster analytics

Uslovi prodaje i kupovine

Uslovi A.K. "MADL'ART" kod prodaje i kupovine aukcionih predmeta

A.K.''MADL'ART'' (u daljem tekstu AK.) organizuje kupoprodaju između vlasnika/prodavca predmeta i kupca istog na aukciji.

U katalogu su predmeti numerisani i dat je opis koji predstavlja stvar znanja, iskustva i bona fidae ekspertskog mišljenja do trenutka unošenja podataka u katalog, te se ne može smatrati nepobitnom činjenicom, koja je podložna mogućim, kasnije utvrđenim, novim faktorima. Vidljivi defekti bivaju navedeni, ali to ne isključuje postojanje drugih manjih, ne navedenih.

A. Uslovi koji važe za prodavca

 1. Prodavac predajom predmeta A.K. jemči da je pravosnažni vlasnik ili ovlašćeni zastupnik vlasnika predmeta.
 2. Prodavac može uz saglasnost A.K. odrediti donju cenu (''rezervu'') ispod koje ne želi da se predmet proda na aukciji.
 3. A.K. će isplatiti prodavcu postignutu cenu 7 dana po isplati iste od strane kupca.
 4. Prodavac predajom predmeta ovlašćuje A.K. da od postignute cene zadrži proviziju u visini od bruto 24 % (uključujući PDV), eventualne zavisne troškove i troškove osiguranja.
 5. Ukoliko se predmet ne proda na aukciji, prodavac je dužan da isti podigne u roku od 24 sata po završetku aukcije. Kod prekoračenja tog roka plaća troškove skladištenja koje se vrši na njegov rizik.
 6. Vlasnik dostavlja i odnosi predmete koje izlaže na aukcijskoj prodaji o svom trošku i riziku
 7. U slučaju odustajanja od prodaje pre izvršene aukcije, prodavac će biti terećen za troškove osiguranja, skladištenja, katalogiziranja i manipulativne troškove.

B. Uslovi koji važe za kupca

 1. Licitant koji je postigao najvišu cenu smatra se krajnjim kupcem, osim u koliko je pismenim ovlašćenjem prethodno predatim A.K. označen kao ovlašćeni zastupnik kupca.
 2. A.K. može da odbije ''bid'' čiji iznos ne prevazilazi prethodni za najmanje 5% ili za proporciju koja je diskreciono pravo aukcionara.
 3. Kupac je dužan da plati A.K. postignutu cenu (i eventualni PDV) i preuzme objekt u roku od 7 dana po obavljenoj aukciji.
 4. U slučaju prekoračenja navedenog roka A.K. ne snosi odgovornost za moguća oštećenja kupljenog objekta, a kupac snosi troškove skladištenja i manipulativne troškove, kao i kaznenu kamatu za period prekoračenja.
 5. U slučaju da ne plati pun iznos u predviđenom roku, A.K. zadržava pravo da preduzima sve neophodne radnje kako bi isti naplatila od dobitnog licitanta, kao i da onemogući učešće tog kupca na sledećim aukcijama.U slučaju prodaje nenaplaćenog predmeta na drugi način, A.K. će svu razliku u ceni naplatiti od kupca koji nije izvršio svoju obavezu.
 6. Pored direktnog ušešća na aukciji gde kupac licitira putem podizanja ''paddle''-a (palice) sa rednim brojem pod kojim je prijavljen, moguće je licitirati putem prethodnog popunjavanja odgovarajućeg formulara sa najvišom cenom koju je spreman da plati za odgovarajući kataloški broj, kao i licitiranje telefonskim putem u kom slučaju se isto najavljuje fax-om sa svim relevantnim podatcima licitanta, kao i kod direktnog učešća, najkasnije 24h pre aukcije za odgovarajući kataloški broj. U slučaju da dve ili više pismenih ponuda imaju isti iznos, prednost ima ranije primljena pismena ponuda.
 7. Plaćanje se vrši u gotovini ili putem drugog prihvatljivog sredstva plaćanja ( u kom slučaju se predmet ne izdaje pre naplate istog ).
 8. Kupac o svom trošku preuzima i odvozi predmet iz skladišta A.K.
 9. U principu, A.K. primenjuje sledeću skalu koju oglašava aukcionar tokom licitacije:
  1. za iznose do € 1000 do € 25
  2. za iznose od € 1000 do € 2000 po € 50
  3. za iznose od € 2000 do € 5000 po € 100
  4. za iznose preko € 5000 po € 200

NB: postignuta cena plaća se u dinarima (euro je samo indikacija).